Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Phiếu Ghi Danh


Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 2013     Trăm Năm Áo Tím - Gia Long
Sydney, NSW, Úc Châu


Các Phiếu Ghi Danh ( dạng PDF ) để đọc hoặc để in ra:

1. Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội

 Để đọc và in phiếu này, xin bấm vào hàng dưới đây:   

PHIẾU GHI DANH DỰ ĐẠI HỘI


2. Phiếu Tham Dự Phần 1 Du Lịch Hậu Đại Hội Gia Long Thế Giới 2013

Để đọc và in phiếu này, xin bấm vào hàng dưới đây:

PHIẾU THAM DỰ PHẦN 1 DU LỊCH DHGLTG 2013


3. Phiếu Tham Dự Phần 2 Du Lịch Hậu Đại Hội Gia Long Thế Giới 2013

Để đọc và in phiếu này, xin bấm vào hàng dưới đây:

PHIẾU THAM DỰ PHẦN 2 DU LỊCH DHGLTG 2013


4. Phiếu Tham Dự Phần 3 Du Lịch Hậu Đại Hội Gia Long Thế Giới 2013

Để đọc và in phiếu này, xin bấm vào hàng dưới đây:

PHIẾU THAM DỰ PHẦN 3 DU LỊCH DHGLTG2013


5. Giải Đáp Thắc Mắc

Để đọc và in phần này, xin bấm vào hàng dưới đây:

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC


6. Hướng Dẫn Xin Visa Vào Úc

Để đọc và in phần này, xin bấm vào hàng dưới đây:

HƯỚNG DẪN XIN VISA VÀO ÚC





































Sydney, NSW, Úc Châu




Sơ Lược























  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.