Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Chương Trình Du Lịch Hậu Đại Hội


Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 2013 và Kỷ Niệm 100 Năm Trường Gia Long.
Sydney, NSW, Úc Châu


Xin chọn các Chương Trình Du Lịch dưới đây.

Chương Trình Du Lịch Phần 1

Chương Trình Du Lịch Phần 2

Chương Trình Du Lịch Phần 3
Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.